Oikeuskanslerinvirasto

Snellmaninkatu 1A

PL 20

00023 Valtioneuvosto

asia: Osmo Pöystin kantelu 11.01.2001

 

Kunnioitetut herrat,

Vastinepyynnön 09.05.2001 johdosta totean seuraavaa:

1. KELA:n selvityksestä:

Kansaneläkelaitoksen Ruoveden toimiston selvityksessä 13.03.2001 on esitetty: "Osmo Pöysti ei ole suostunut kirjoittamaan työttömyysaikaa koskevaan ilmoitukseensa sanaa "työtön" eikä muutenkaan ilmaisemaan vastaavansisältöisellä selvityksellään ko. olosuhteitaan työmarkkinatuen maksamisen esitykseksi".

Osmo Pöystin kommentti: selvityksen teksti "eikä muutenkaan ilmaisemaan vastaavansisältöisellä selvityksellään ko. olosuhteitaan työmarkkinatuen maksamisen esitykseksi" on raaka valhe. Ko. toimistoon on toimitettu 3-sivuinen selvitys asiasta liitteenä työmarkkinatukihakemukseen, päiväyksellä 14.12.2000. Liite on toimitettu henkilökohtaisesti kyseiseen Kansaneläkelaitoksen toimistoon Ruovedelle. Hakemus ja liite olivat Vakuutuspiirin johtajan Teuvo Kolehmaisen kädessä, kun keskustelimme asiasta Ruovedellä hänen virkahuoneessaan. En muista tapahtuiko keskustelu 14.12.2000 vai sitä seuraavana päivänä. Kyseinen asiakirja on toimitettu myös Oikeuskanslerille toimitetun kantelun mukana, kts. Kantelun liite 4.

Se, etten käytä sanaa työtön, johtuu sanan monitulkinnaisuudesta, johon olen pyytänyt selvitystä kantelussa ja sen liitteissä mainituista osoitteista, sekä siitä, että itse en katso olevani työtön, koska minulla on ammatinharjoittajan työ, jota kuitenkaan en voi tehdä ilman, että pyytämäni toimilupa-asia selvitetään. Tämä asia on myös tarkasti selostettu kantelussa ja sen liitteissä.

Muut KELA:n kirjeessä mainitut asiat on jo käsitelty kantelun ja sen täydennysosan aineistossa.

 

2. Pirkanmaan TE-keskuksen työvoimatoimiston selvityksestä 119/050/2001:

Pirkanmaan TE-keskus mainitsee Osmo Pöystin työnhaun ja työttömyysturva-asiat, mutta jättää kokonaan mainitsematta pääasian, joka koskee Osmo Pöystin työtä ammatinharjoittajana. Varsinais-Suomen lääninhallitus on kirjeellään LSLH-1999-637/SO-1, päiväyksellä 26.07.1999 ilmoittanut siirtävänsä Osmo Pöystin kyselyn "toimivaltaansa kuulumattomana Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskukselle." (Lääninhallituksen kirje liitteenä, kts. Liite 1).

Kun Lääninhallitus, eikä sen osoittama Työvoima- tai elinkeinokeskus ei ole vastannut toimilupakyselyyn, olisi aika hullua tehdä aloitusilmoitus ammatista, joka on mahdollisesti kielletty.

 

3. Virtain työvoimatoimiston kirje Pirkanmaan työvoimaosastolle Dnro 17/49/01, 06.04.2001.

Kirjeen diaarinumero on sama, kuin Oikeuskanslerille osoitetun kirjeen numero. Muuten Osmo Pöystillä ei huomauttamista.

 

4. Virtain Työvoimatoimiston selvityksestä Oikeuskanslerille

Virtain Työvoimatoimiston 30.03.2001 päiväämä Dnro 17/49/01, Oikeuskanslerille osoitetun selvityksen (mahdollisesti vajaa) kopio sisältää harhaanjohtavia väitteitä. Selvitys sivuuttaa pääasian. Palkkatyön etsiminen oli vain toinen kahdesta suunnitelmasta, koska Osmo Pöysti katsoi voivansa toimia myös ammatinharjoittajana. Näin työvoimatoimiston selvitys on kokonaisuudessaan vaillinainen. Muutamien yksityiskohtiensa osalta Virtain työvoimatoimiston selvitys totuudenvastainen. Seuraavassa Osmo Pöystin kommentit kyseisestä asiakirjasta:

4.1.

Väite: "Osmo Pöystin on ilmoittautunut työnhakijaksi 12.8.1998 ja 31.8.1998 hän on siirtynyt työvoiman ulkopuolelle."

Osmo Pöystin kommentti: Kuulen nyt, vuoden 2001 toukokuussa ensimmäisen kerran että Työvoimatoimisto on elokuussa 1998, kolmetoista vuorokautta työnhakuni alkamisen jälkeen, kieltäytynyt työnhausta hyväkseni. Katson, että kyseessä on petos.

Selvitys jättää mainitsematta, kenen päätöksellä Osmo Pöysti menetti oikeutensa työvoimatoimiston palveluihin. Osmo Pöysti itse katsoo, että hänen tekemänsä työnhakuilmoitus on edelleen voimassa, vaikka työvoimatoimisto onkin kieltäytynyt työnetsinnästä Osmo Pöystin hyväksi.

4.2.

Väite: "Hän on ilmoittanut 09.09.1998, että rakentaa omaa taloa ja ilmoittaa kun on taas työtön (Liite 1)."

Osmo Pöystin kommentti: Ilmoitin puhelimessa Ruoveden työvoimatoimiston virkailijalle Saija Pajuselle rakentavani talon perustuksia ja jatkavani työtä niin kauan kuin palkkatyötä löytyy. En käytä sanaa "työtön" viranomaisten kanssa keskustellessani, koska sen merkitys on epäselvä. Työvoimatoimiston tekstissä mainittu "Liite 1" on minulle tuntematon. Käsittääkseni se on keksitty työvoimatoimistossa. Liittyykö asiaan rikosta, on vaikea arvioida, koska en ole nähnyt liitettä. Olen itse esittänyt työllisyysasiani melko tyhjentävästi Suomen suurlähetystön konsulaattiosastolle 15.06.1998 hakiessani perheelleni lupaa muuttaa Suomeen. Selvitys sisältyy viisumihakemukseen, jonka alkuperäiskappale on luovutettu konsulaatille, ja se löytynee sieltä tai Ulkomaalaisvirastosta, asianumerolla 622172. Viisumianomuksesta jätin itselleni duplikaatin, josta kopio liitteenä, kts. Viisumianomus, Liite 2. Seuraava lainaus on kyseisen selvityksen työsuunnitelmiani koskevasta osasta:

"Työsopimukseni NCC Puolimatka International Oy yhtiössä päättyy 06.07.1998, kts. Liite 1. Sen jälkeen olen menossa Kuruun, jossa olen aloittanut omakotitalon rakentamisen. Rakennustyön ajaksi olen vuokrannut asunnon osoitteesta 34300 Kuru, Mäkikuja 3, as. 12. Kodisjoella en tule asumaan, vaikka kiinteistö on puoliksi omistuksessani. Kirjat Kuruun muutan Kodisjoelta heinäkuun alussa. Rakennustyötä Kurussa aion jatkaa, kunnes uusi työpaikka löytyy."

Työvoimatoimisto ei koskaan kiinnostunut asiastani, mutta katsoin asian olevan heidän osaltaan järjestyksessä, koska he osoittivat minulle "Yrittäjäksi Hämeen huipulle" -projektin.

4.3.

Väite: "Samalla hän on ilmoittanut, ettei halua hakea työttömyyspäivärahaa".

Osmo Pöystin kommentti: Perätön väite. Kansaneläkelaitoksen Helsingin paikallistoimiston Kansainvälisten asiain ryhmän päätöksellä 29.01.1996 Pöysti oli menettänyt oikeutensa asumisperusteiseen sosiaaliturvaan 07.07.1996 alkaen. Mainitun päätöksen mukaan oikeus sosiaaliturvaan palaa siitä päivästä, kun Pöysti palaa Suomeen. Palattuaan Suomeen Pöysti hyväksyttiin hakemuksesta sosiaaliturvan piiriin, periaatteessa. Samalla Pöysti selvitti käytännön mahdollisuuksiaan päästä osalliseksi erilaisista tukimuodoista. Työttömyyspäivärahan hakeminen ei kuulunut ohjelmaan, koska tässä vaiheessa selvitettiin mahdollisuutta starttirahaan ja ammatinharjoituksen jatkamiseen. Väite, että Pöysti ei olisi halunnut hakea työttömyyspäivärahaa on kuitenkin harhaanjohtava. Työttömyyspäivärahaa ei tarjottu, eikä mitään torjumisilmoitusta tehty. En osannut myöskään vaatia päivärahaa työvoimatoimistosta, koska ajattelin sen olevan KELA:n asia.

Kelasta ja Työvoimatoimistosta saamiensa vastauksien perusteella Pöysti piti mahdottomana saada mitään yhteiskunnan tukea. Yksin lapsilisän ja kodinhoidon tuen maksamisessa positiivinen päätös saatiin tammikuun 1999 aikana. Samalla saatiin kodinhoidon tuki, josta oli annettu ymmärtää, että sitä ei saa, jos perhe saa työttömyyspäivärahaa. Työttömyyspäivärahan hakeminen ei ollut mielekästä, ettei oikeutta lasten kodinhoidon tukeen menetettäisi. Myös asumistuki jätettiin hakematta toistaiseksi, koska konsulaatissa viisumia hakiessa oli annettu ymmärtää, että perheen tulee tulla toimeen ilman yhteiskunnan tukea. Vanhempainraha myönnettiin valituksen jälkeen neljännen lapsen ollessa tulossa vähimmäismääräisenä; tällöin ei otettu huomioon ulkomailla 06.07.1998 asti ansaittua, Suomeen maksettua palkkaa 13.260 mk/kk. Vanhempainraha maksettiin Osmo Pöystille, koska vaimo sai vain turistiviisumi Suomeen. Viisumin vaihdon jälkeen hänen osaltaan ei hankaluuksia ole syntynyt. Uudeksi maahantulopäiväksi merkittiin silloin 03.12.1998 hänen ja kolmen lapsemme osalta.

Vaimon viisumin saannin ehtoihin kuului, että minun oli annettava selitys, miten aiomme hankkia elantomme Suomessa. Ilmoitin ulkomaalaisvirastolle, että ammattini on "vapaa ammatinharjoittaja". Emme yhtään ihmetelleet, että työnhaussa tuli ongelmia ja ammatinharjoitusta pyrittiin estämään, kun jo Suomen kansalaisen paluumuutto perheineen Suomeen oli tehty erittäin hankalaksi. Mutta miksi Työvoimatoimisto nyt kirjoittelee satuja siitä, että Pöysti ei halua hakea työttömyyspäivärahaa, on edelleen arvoitus, varsinkin, jos he todella olivat raakanneet Pöystin pois kirjoistaan 13 vuorokautta työnhaun alkamisen jälkeen.

4.4.

Väite: "Talon perustukset piti saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä, joten kokopäivätyön vastaanottaminen olisikin ollut epätodennäköistä".

Osmo Pöystin kommentti: Työn haku työvoimatoimistossa aloitettiin tarkoituksella saada työtä. Perustuksen viivästymisestä olisi tullut sakko, luokkaa 10.000 mk, mikä ei olisi estänyt työn vastaanottoa. Perustus oli valmis marraskuussa, eikä mikään olisi estänyt sen työn teettämistä vieraalla, jos omaa palkallista työtä olisi löytynyt.

4.5.

Väite: "Virtain työvoimatoimisto ei ota enää tässä vaiheessa kantaa Pöystin pohdiskeluun työttömän statuksesta, koska hän ei halunnut saattaa asiaa Virtain työvoimakunnan tutkittavaksi."

Osmo Pöystin kommentti: Virtain työvoimatoimiston Ruoveden toimiston virkailija määritteli statuksen. Statukseksi tuli "työssäoleva työnhakija". Pöysti sai päätöksestä tiedon puhelimitse. Miksi Virtain työvoimakunnalle olisi pitänyt ilmoittaa Virtain työvoimakunnan Ruoveden konttorin päätöksestä, on Pöystin järjelle yhä vieläkin täysin käsittämätön juttu.

4.6.

Väite: "Pöystin mainitsema Yrittäjäksi Hämeen huipulle-esr projektin yritysneuvoja ei ollut työvoimatoimiston virkailija, eikä hän työskennellyt työvoimatoimiston Kurun sivuvastaanotolle varatussa tilassa kyseisenä aikana."

Osmo Pöystin kommentti: Sain ohjeet kääntyä kyseisen yritysneuvojan puoleen Ruoveden työvoimatoimistosta kesällä 1998. Jos minulle nyt ilmoitetaan, että työvoimatoimiston antama ohje oli väärä, on Työvoimatoimisto pettänyt minua. Tarjotusta palvelusta minulle annettiin kirjallinen esitys, "Yrittäjäksi Hämeen huipulle -projekti", kts. Liite 3, Työvoimaneuvoja kutsui minut neuvotteluun, eikä neuvottelupaikan valinta ollut minun vallassani. Tapasin kyseisen yritysneuvojan vielä kesällä 2000 Virroilla, Työvoimatoimiston tiloissa omassa toimistossaan, eikä silloinkaan mikään asia viitannut siihen, että hän ei olisi toiminut kyseisen toimiston asioilla. Katson, että työvoimatoimisto on menetellyt minua kohtaan petollisesti.

4.7.

Väite: "Pöysti ilmoittautui uudelleen 02.8.2000 työssäolevaksi työnhakijaksi koska rakennus oli vielä keskeneräinen ja ilmoitti 22.9.2000 ettei enää rakenna eli voi ottaa työtä vastaan, mutta ei halunnut edelleenkään hakea työttömyysturvaa. (Liite 1)."

Osmo Pöystin kommentti: Pöystin suuhun on taas pantu Virtailla keksittyjä satuja. Ensinnäkin se, että rakentamiseen ei ollut syksyllä v. 2000 mahdollisuutta on totta. Myöskin lause "voi ottaa työtä vastaan" on totta. Se, että koko lauseen merkitys on muutettu lisäämällä tekstiin sana "eli" osoittaa suurta ammattitaitoa asiain vääristelyssä. Lisäämällä tekstiin yksi pieni sana "eli" on saatu aikaan vaikutelma siitä, että Pöysti olisi aiemmin kieltäytynyt vastaanottamasta työtä. Lopputulos, Työvoimatoimiston väite, on raakaa valhetta.

Mistään uudestaanilmoittautumisesta ei ollut kyse, koska olin käynyt toistuvasti Ruoveden työvoimatoimistossa töitä kyselemässä aina samalla mainiten, että odotan ratkaisua toimilupa-asiaani ja statuskysymykseen tehdäkseni aloitusilmoituksen, sillä ymmärsin kyllä, että venäjän ja turkin kielen tulkin tehtäviä Kurussa ei ollut tarjolla muuten, kuin itsenäisenä ammatinharjoittajana. Työvoimatoimisto ymmärsi koko ajan asian, sillä kaksi kertaa sain mukaani ammatinharjoittajan aloitusilmoitukset täyttäväksi. Niitä en kuitenkaan täyttänyt, koska kukaan ei suostunut vastaamaan kysymykseeni siitä, oliko totta, että julkaisutoiminta oli tullut vuoden 1991 jälkeen luvanvaraiseksi. Kerroin myös, että palkkatyötä odotellessani kirjoittelen kirjojani, puuhastelen rakennustyömaallani ja opettelen tietokoneohjelmien käyttöä jne. Statuksen "työssäolevasta" työnhakijasta teki aina työvoimatoimisto. Ennen väitteessä mainittua päivämäärää 02.8.2000 olin selostanut asiani puhelimitse myös Virtain työvoimatoimiston johtajalle, jonka ainoa kommentti silloin koski mahdollisen starttirahan suuruutta. Asiani ja työhakuni täytyi olla tiedossa sekä Virroilla, että Ruovedellä myös vuoden 1998 elokuun ja 02.08.2000 välisenä aikana.

Työvoimatoimiston esittämä väite kumoaa itse itsensä, koska se myöntää minun tulleeni 02.8.2000 työnhakijaksi, mutta väittää minun voivan ottaa vastaan työtä vastaan vasta 22.9.2000. Minulla on ollut aina työtä, mutta ei palkkaa Suomessa 07.07.1991 jälkeen (yhtä päivää/1000 mk lukuunottamatta), mutta teen mieluummin palkallista työtä kuin palkatonta. Siitä on kyse, ja luulin, että myös työvoimatoimistossa tämä ymmärretään, kun kerran tulen sinne töitä hakemaan.

Kun asia ei 02.8.2000 Ruovedellä mitenkään edennyt, menin Virroille kysymään, onko Yrittäjäksi Hämeen huipulle -projekti vielä hengissä. Projektin yritysneuvojan kehoituksesta minut rekisteröitiin työttömäksi työnhakijaksi. Päätöksen statuksesta teki taas työvoimatoimisto.

Muutama viikko työttömäksi rekisteröitymisen jälkeen tuli Kuruun Minna Salminen, joka kertoi, että voin hakea työttömyysturvaa siitä huolimatta, että saamme kodinhoidon tukea. Väite, että en olisi halunnut hakea työttömyysturvaa, on perätön.

Minna Salminen kertoi myös, että se, mitä olen puuhastellut, voidaan katsoa harrastuksiksi. Myöhemmin Minna Salminen lähetti kirjeen, jossa pyysi kertomaan kirjallisesti siitä, mitä olin tehnyt 12.08.1998 jälkeen. Vastasin selvityspyyntöön 30.10.2000, 2 sivua ja 7 liitesivua, ja sain asian tiimoilta 17.11.2000 TYÖVOIMAPOLIITTISEN LAUSUNNON, jonka katson herjaukseksi. Koska olen kääntynyt työvoimatoimiston puoleen töitä hakeakseni, en ole ollut poissa työmarkkinoilta. Kuitenkin mainitussa lausunnossa sellaista väitetään.

4.8.

Väite: " mutta ei halunnut edelleenkään hakea työttömyysturvaa (Liite 1). Myöhemmin Pöysti kuitenkin palautti 30.10.2000 päivätyn selvityspyynnön.

Osmo Pöystin kommentti: Esitetty väite on sekä väärä, että harhaanjohtava. Minna Salmisen nimissä esitetty selvityspyyntö on esitetty 27.10.2000 ja Osmo Pöysti on vastannut siihen kolmen vuorokauden kuluessa, 30.10.2000. Vastaukseen kuului tarjottuun kaavakkeeseen täytetty Ilmoitus työvoimakunnalle, 1 allekirjoitussivu, varsinainen ilmoitus, 2 sivua, sekä sen liitteet, 7 sivua.

4.9

Väite: "Virtain työvoimatoimikunta katsoi kokouksessaan 17.11.2000, että Pöysti on ollut ilman hyväksyttävää syytä edellisen kuuden kuukauden aikana työmarkkinoilla vähemmän kuin kuusi viikkoa ja lausui yksimielisesti, ettei työttömyysturvaa voida maksaa 22.9.2000 - 20.11.2000 (Työttömyysturvalaki 9 4 mom./ Laki työmarkkinatuesta 20 1 mom.)."

Osmo Pöystin kommentti: Osmo Pöysti on pyrkinyt työvoimatoimiston asiakkaaksi jo vuonna 1991, mutta silloin torjuttu "ammatinharjoittajana", jolla ei ole oikeutta päivärahaan. Vuonna 1998 pyrin uudestaan työvoimatoimiston asiakkaaksi, yllä ja muussa esitetyssä aineistoissa kerrotuin tuloksin. Työvoimatoimisto, jolle esitin toiveeni saada palkallista työtä, ei esittänyt ainuttakaan työtarjousta, mutta esittää siitä huolimatta väitteen, että työnhakija Osmo Pöysti on ollut poissa työmarkkinoilta. Virtain Työvoimakunnan esittämä TYÖVOIMAPOLIITTINEN LAUSUNTO on käsittääkseni tarkoitettu vain herjaukseksi tyyppiä "köyhät kyykkyyn". Jos minun työnhakuani ei oteta vakavasti, ei kai ole tarve herjata. Syyttä ei lausunnon nimi liene työvoimapoliittinen lausunto.

Jos Virtain työvoimakunta tai joku muu pelkää valtion rahojen menetystä, niin miksi se ei pane tikkua ristiin sen hyväksi, että ammatinharjoituksen luvanvaraisuutta koskeva asia, joka tuli jo syksyllä 1998 ilmi, tulisi selvitettyä? Minulla ei ole mitään himoa päästä poliitikkojen köyhän kansan selkänahasta vuolemia rahoja jakamaan. Minulle olisi riittänyt se, että perustuslakiin kirjattu elinkeinovapaus toimisi käytännössä.

4.10.

Väite: "KELA:n myöhemmin antamasta päätöksestä Pöysti ei ole tehnyt valitusta."

Osmo Pöystin kommentti: Lähetin valitukseni KELA:n tekemästä päätöksestä KELA:lle, enkä Virtain työvoimatoimistoon. Minkälaista yhteistä politiikkaa Virtain Työvoimatoimistolla on KELA:n Ruoveden toimiston kanssa, ei ole tiedossani, mutta asia näyttää epäilyttävältä, sillä KELA:n Ruoveden konttori on ilmoittanut, ettei se ole saanut valitusta. Valitus on lähetetty KELA:lle postissa. Kyseinen valitus on lähetetty postissa myös Oikeuskanslerin toimistoon, liitteenä Osmo Pöystin kantelua tammikuussa 2001, kts. Kantelun liite7, yht. kuusi sivua.

Mihin perustuu väite, että valitus KELA:n päätöksestä pitäisi tehdä Työvoimatoimistoon?

4.11.

Väite: "Pöysti kysyy kantelussaan lisäksi, että eikö se riitä kuuden viikon ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseen, kun hän ilmoittautui työvoimatoimistossa 2.8.2000 ja seuraavan kerran 22.9.2000. Virtain työvoimatoimikunta katsoi, ettei Pöystillä ollut työvoimapoliittisesti hyväksyttävää syytä olla poissa työmarkkinoilta."

Osmo Pöystin kommentti: Jos käyn työvoimatoimistossa ja etsin työtä, ja lisäksi etsin työtä internetin kautta ja kyselen töitä niistä firmoista, joiden tiedän tarvitsevan niitä palveluita, joita pystyn tuottamaan, niin ei kai kukaan kunniallinen ihminen voi väittää, että olen pois työmarkkinoilta. Mitä tarkoittaa siis olla pois työmarkkinoilta? Sitäkö, etten ole saanut palkkatyötä, etsiskelyistä huolimatta? Virtain työvoimatoimiston johtajan työvoimatoimikunnan nimissä esittämä lausunto vaikuttaa sairaalta, eikä vastaa tekstissä asetettuun kysymykseen.

4.12.

Väite: Virtain työvoimatoimisto / Virtain työvoimatoimikunta pitää kantelua aiheettomana, koska Osmo Pöysti voi ilmoitustensa mukaan ottaa työtä vastaan oman talon rakentamisen vuoksi vasta 22.9.2000.

Osmo Pöystin kommentti: Valheellinen väite. Jos viranomaisella olisikin oikeus valehdella, ei valhetta saa laittaa minun suuhuni. Jumala rangaiskoon sellaiset valehtelijat, jotka omat valheensa työntävät minun suuhuni. Oikeuslaitoksen yläpuolella on aina Vanhurskas Oikeus, tunnusti viranomainen sen tai ei.

5.

Yhteenvetona totean, että yksikään lausuntonsa antanut osapuoli ei vieläkään anna mitään selvityksiä siitä, mikä asiassa on keskeisintä: 1. Onko julkaisutoiminta luvanvaraista ammatinharjoitusta, ja mistä kyseistä lupaa voi hakea, koska LS lääninhallitus ym. eivät ole kysymykseen vastanneet; 2. Mikä termi "työtön" määritellään. Työvoimatoimisto jopa ilmoittaa kieltäytyvänsä statuksen selvästä määrittelemisestä, kts. kohta 4.5 yllä.

Etsin työtä, mutta Työvoimatoimisto ei ole asiaani auttanut, päinvastoin. Työvoimatoimiston tekstissä yllä puhutaan työttömuusturvasta ja mainitaan työttömyyspäiväraha. Kumpaa asiaa työvoimatoimisto siis hoitaa, työnvälitystä vai sosiaaliturvaa? Minun mielestäni ei kumpaakaan. Sosiaaliturvan asemasta minuun kohdistetut toimet ovat kokemuksieni perusteella lähempänä joukkomurhan yritystä kuin sitä paljon puhuttua sosiaaliturvaa.

Kurussa 16.05.2001

 

 

Osmo Pöysti

 

Liitteet:

Liite 1. Kopio LS lääninhallituksen kirjeestä, 1 sivu

Liite 2. Kopio Viisumihakemuksesta, 1. sivu

Liite 3. Kopio esitteestä "Yrittäjäksi Hämeen huipulle-projekti", 1 sivu