LESSON ONE

Text A, The Transfiguration

The Transfiguration

Kirkastusvuori

transfiguration - 'muodonmuutos'

(Matthew 17:1-8)

(Matteus 17:1-8)

 

.

   

Six

Kuutta

six - kuusi (6)

days

päivää

day - päivä

later

myöhemmin

late - myöhään

Jesus

Jeesus

 

took

otti

take - ottaa

with him

mukaansa

with - mukana (prep.)

he - hän (miehestä)

Peter,

Pietarin

Peter - Pietari

and

ja

 

the brothers

veljekset

brother - veli

James

Jaakobin

James - Jaakob

and

ja

 

John,

Johanneksen

John - Johannes

and

ja

 

led

johti

lead - johtaa

them

heidät

they - he

up a high mountain

korkealle vuorelle

up - -lle (prep.)

high - korkea

mountain - vuori

by themselves

yksinään

by - (prep.)

themselves - he itse

.

   

As

Kun

 

they

he

 

looked on,

katselivat

look on - katsella

a change

muutos

 

came

tapahtui

come - tulla

over him:

hänelle

over - yli (prep.)

his

hänen

miehestä puhuttaessa

face

kasvonsa

face - kasvot

became

tulivat

become - tulla joksikin

as

yhtä

 

bright

kirkkaiksi

bright - kirkas

as

kuin

 

the sun,

aurinko

 

and

ja

 

his

hänen

 

clothes

vaatteensa

cloth - vaate

as

yhtä

 

white

valkoiseksi

white - valkoinen

as

kuin

 

light.

valo

 

.

   

Then

Sitten

 

the three disciples

nuo kolme opetuslasta

the (tässä: nuo)

three - kolme

disciple - opetuslapsi

saw

näkivät

see - nähdä

Moses

Mooseksen

 

and Elijah

ja Eliaan

Elijah - Elia

talking

puhuvan

talk - puhua

with

kanssa

 

Jesus.

Jeesuksen

 

.

   

So

Niin

 

Peter

Pietari

 

spoke up

korotti äänensä

speak up - korottaa äänensä

and

ja

 

said

sanoi

say - sanoa

to Jesus,

Jeesukselle

to - -lle (prep.)

"Lord,

Herra,

 

it is

on

it - se (ei käännetä)

is - on

a good thing

hyvä asia

good - hyvä

thing - asia

that

että

 

we

me

 

are

olemme

 

here;

täällä;

 

if

jos

 

you

sinä

 

wish,

haluat,

 

I

minä

 

will make

teen

make - tehdä

three

kolme

 

tents

telttaa,

tent - teltta

here,

tänne

one

yhden

for you,

sinulle

for - -lle, varten (prep.)

one

yhden

 

for Moses,

Moosekselle

 

and

ja

 

one

yhden

 

for Elijah."

Eliaalle.

 

.

   

While

Kun

 

he

hän

 

was talking,

puhui (parhaillaan)

was - oli

talk - puhua

was talking - oli puhumassa

a shining cloud

loistava pilvi

shine - loistaa

cloud - pilvi

came

tuli

come - tulla

over them,

heidän ylleen

over - yllä, ylle, yli (prep.)

and

ja

 

a voice

ääni

 

said

sanoi

say - sanoa

from the cloud:

pilvestä

from - -sta, -stä, -lta, -ltä (prep.)

"This

Tämä

 

is

on

 

my

minun

 

own

oma

 

dear

rakas

 

Son,

Poikani,

 

with whom

johon

with - kanssa

who - kuka

I

minä

 

am

olen

 

well pleased

mielistynyt

well pleased with - mielistynyt johonkuhun

- listen

- kuunnelkaa

listen to somebody - kuunnella jotakuta

to him!"

häntä

 

.

   

When

Kun

 

the disciples

opetuslapset

 

heard

kuulivat

hear

the voice

äänen

 

they

he

were

olivat

so

niin

 

terrified,

pelästyneitä,

 

that

että

 

they

he

 

threw themselves

heittäytyivät

throw - heittää

themselves - itsensä

face down

kasvoilleen

face - kasvot

down - alas

to the ground.

maahan

to - (prep.)

ground - maa, maankamara

.

   

Jesus

Jeesus

 

came

tuli

come tulla

to them

heidän luokseen

to - luo, -lle (prep.)

and

ja

 

touched

kosketti

touch - koskettaa

them.

heitä.

 

"Get up,"

"Nouskaa",

get up - nousta

he

hän

 

said,

sanoi,

say - sanoa

"Don't

"Älkää

 

be

olko

be - olla

afraid!"

peloissanne".

 

.

   

So

Niin

 

they

he

 

looked

katsoivat

look - katsoa

up

ylös

 

and

and

 

saw

näkivät

see - nähdä

no one

ketään

no one - ei kukaan

except

paitsi

 

Jesus.

Jeesuksen.

 

KIELIOPPIA

Panit varmaan merkille muutamia pikkusanoja, joilla ei tunnu olevan suomenkielistä vastinetta. Näitä ovat artikkelit ja prepositiot.

Artikkelit

Substantiivien eli nimisanojen edellä esiintyy tavallisesti artikkeli, joko epämääräinen tai määreinen.

Epämääräinen artikkeli a (vokaalilla alkavan sanan edessä an) on heikentynyt muoto lukusanasta one, yksi. Niinpä se voidaan joskus kääntää suomeksi 'eräs'. Useimmiten sillä ei kuitenkaan ole vastinetta meidän kielessämme.

Määreinen artikkeli the osoittaa, että substantiivi on tunnettu, (esim. ennen mainittu tai muuten tarkoin määritetty). Niinpä the joskus käännetään sanalla 'tuo' tai 'se'. Useimmiten se on kuitenkin vailla suomenkielistä vastinetta.

Here is a tent.

Tässä on teltta.

 

The tent is big

Teltta on iso

 

His face became

Hänen kasvonsa tulivat

the sun, aurinko, on yleisesti

as bright as the sun

yhtä kirkkaiksi kuin aurinko

tunnettu

Määreinen artikkeli ääntyy <thö> konsonantilla alkavan sanan edessä ja <thi> vokaalilla alkavan sanan edessä.

Artikkelia ei käytetä substantiivin edellä:

a

yleensä erisnimien yhteydessä, esim.

Jesus, Peter, John

yy

b

eräissä sanonnoissa, esim.

face down - kasvoilleen; in public - julkisesti

 

c

puhuttelussa, esim.

Lord, it is a good thing that we are here

 

d

aine- ja abstraktiosanojen yhteydessä yleismerkityksessä*

But if salt loses its taste, there is no way to make it salty again.

(Mutta jos suola menettää makunsa, ei ole mitään keinoa tehdä sitä jälleen suolaiseksi.)

Some seeds fell in good soil. (Muutamat siemenet putosivat hyvään multaan)

Ainesana on substantiivi, joka osoittaa jotakin ainetta, esim. vettä. Abstraktisana taas on sellainen substantiivi, joka ei voi osoittaa mitään kouriintuntuvaa, vaan ilmaisee jonkin asian tai käsitteen.

 

Astraktiivisubstantiiveja:

Deceit, indecency, jealousy, slander, pride, and folly - all these evil things come from inside a man and make him unclean.

Petos, irstaus, kateus, panettelu, ylpeys ja mielettömyys - kaikki nämä pahat asiat tulevat ihmisen sisältä ja tekevät hänet saastaiseksi.

..

* Kun aine- ja abstraktisubstantiivien merkitys on tavalla tai toisella rajattu, niiden edellä käytetään määreistä artikkelia.

Could you pass me the salt, please.

Voisitteko ojentaa minulle suolan, (olkaa hyvä).

 

.

   

The pride he showed made them angry.

Ylpeys, (jota) hän osoitti, sai heidät vihaisiksi

 

 

Monikko

Epämääräistä artikkelia ei käytetä monikossa, esim. a tent - tents (teltta - telttoja), mutta määreistä artikkelia käytetään, esim. the tent - the tents (teltta - teltat).

Englannin kielen substantiivien monikko muodostetaan muutamia poikkeuksia lukuunottamatta päätteellä -s.

Monikon pääte ääntyy seuraavasti:

. soinnillisen äänteen jäljessä <z>

. soinnittoman äänteen jäljessä <s>

. suhuäänteen jäljessä <iz>

day

päivä

days

<deiz>

 

cloud

pilvi

clouds

<klaudz>

 

tent

teltta

tents

<tents>

 

voice

ääni

voices

<voisiz>

 

change

muutos

changes

<tsheinziz>

 

Yhtä suuremman lukusanan yhteydessä käytetään aina substantiivista monikkomuotoa, esim. six days, kuusi päivää.

Poikkeuksia:

Yksikkö

.

Monikko

.

Suom. vastine (monikossa)

child

 

children

 

lapset

foot

 

feet

 

jalat

leaf

 

leaves

 

lehdet

life

 

lives

 

elämät

loaf

 

loaves

 

leivät, limput

man

 

men

 

miehet, ihmiset

means

 

means

 

keinot

sheep

 

sheep

 

lampaat

thiev

 

thieves

 

varkaat

tooth

 

teeth

 

hampaat

wife

 

wives

 

vaimot

woman

 

women

 

naiset

 

Prepositiot

Prepositioita käytetään välittömästi substantiivin edellä. Substantiivia, johon prepositio liittyy, sanotaan preposition pääsanaksi. Preposition pääsana voi olla myös jokin muu substantiivin tapaan käytetty sana.

Prepositiot vastaavat suomen kielen

. sijamuotoja, esim.

to the ground

maahan

. postpositioita, esim.

to them

heidän luo

(Postpositio eroaa prepositiosta siinä, että se sijoitetaan pääsanansa jälkeen.)

Sama sana voi englannissa olla sekä prepositio että adverbi. Adverbeilla ei ole pääsanaa; sitä käytetään itsenäisesti.

Jesus led them

up a high mountain

Jeesus johdatti heidät

ylös korkealle vuorelle

.

They looked up

He katsoivat ylös

 

 

 

LESSON ONE

Text B

Cf. John 1:35-37

The next day

Seuraavana päivänä

next - seuraava

day - päivä

John

Johannes

 

was

oli

be - olla

there

siellä

 

again

jälleen

 

with two of his disciples,

kahden opetuslapsensa kanssa

with - kanssa

two - kaksi

of - -sta, -stä (prep.)

two of his disciples - kaksi hänen opetuslapsistaan

when

kun

 

he

hän

 

saw

näki

see - nähdä

Jesus

Jeesuksen

 

walking

kävelevän

walk - kävellä

by.

ohi.

 

"Here

"Tässä

 

is

on

 

the Lamb of God!"

Jumalan Karitsa"

lamb - karitsa

God - Jumala

he

hän

 

said.

sanoi.

say - sanoa

.

   

The two disciples

Nuo kaksi opetuslasta

the - tässä: nuo

heard

kuulivat

hear - kuulla

him

hänen

 

say

sanovan

say - sanoa

this

tämän

 

and

ja

 

went

menivät

go - mennä

with Jesus

Jeesuksen kanssa